marți, 9 octombrie 2012

Împreună spre succes prin obţinerea unei calificări relevante nevoilor actualeFundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara în parteneriat cu S.C.R&B Consulting SRL. implementează proiectul “Împreună spre succes prin obţinerea unei calificări relevante nevoilor actuale”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie : 2.3 „Acces şi participare la formarea profesională continuă (FPC)”, nr. contract POSDRU/108/2.3/G/83035 organizează cursuri de calificare. Perioada de implementare:  01.07.2011-  31.01.2013, Locatia proiectului : Regiunea de Vest, Judeţele : Arad şi Timişoara, Valoarea proiectului : 1.612.720.00 lei

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea competitivităţi angajaţilor în vederea sprijinirii dezvoltării capitalului uman, condiţie esenţială pentru asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă.
Obiective specifice în cadrul proiectului mai sus menţionat sunt următoarele:
Creşterea nivelului de informare şi conştientizare cu 50% cu privire la necesitatea şi beneficiile formării profesionale continue atât asupra angajatorului cât şi a angajatului, într-o epocă a schimbărilor tehnologice şi a integrării globale rapide pentru o viaţă prosperă şi satisfăcătoare printr-o campanie inovatoare;
Facilitarea accesului a 85 de angajaţi la programele de formare profesională continuă, în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete;
Antrenarea furnizorilor FPC în lărgirea ofertei cursurilor de calificare şi recalificare prin dezbateri, discuţii şi promovarea parteneriatelor.

Grupul ţintă: 85 de angajaţi care vor participa la cursuri de calificare astfel:
  12 angajaţi din judeţul Arad şi 12 din judeţul Timiş din sectorul hotelier vor participa la un curs de calificare de lucrător hotelier (cameristă) – nivel 1;
   40 de angajaţi din sectorul tehnic din judeţul Timiş vor participa la cursuri de calificare nivel 3 de tehnician procesare text şi imagine, administrator reţele, asistent de gestiune şi designer pagini web;
   11 angajaţi din sectorul agricol din judeţul Timiş vor urma un curs de calificare nivel 1 de lucrător în cultura plantelor;
   10 angajaţi din sectorul industriei vor urma cursul de calificare nivel 2 de frezor, rabotor, mortezor.
Din cei 85 de angajaţi- 53% sunt femei, 45% persoane care au trecut de vârstă de 40 de ani, 31 de angajaţi vor fi necalificaţi 36% din grupul ţintă.
Beneficiile formării profesionale le reprezintă adaptarea angajatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă în urma absolvirii cursului de calificare, obţinerea unei calificări profesionale, actualizarea cunoştinţelor şi deprin-derilor specifice postului şi locului de muncă dar şi perfec-ţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază.
În condiţiile actuale ale pieţei muncii, necesitatea formării profesionale continue este importantă pentru adaptabilitatea angajaţilor la noile cerinţe ale pieţei muncii şi la creşterea competitivităţii economice în diverse sectoare ale economiei.
În perioada 20 iulie - 28 septembrie,  Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici”  a organizat cursul de frezor, rabotor, mortezor, care s-a desfăşurat  în Timişoara. Acest curs face parte din Activitatea 5 „Activităţi ce vizează dezvoltarea competenţelor prin calificare, sub-activitatea A5.5. Frezor, rabotor, mortezor şi are un număr total de ore de 720 din care: 240 ore teorie şi 480 ore practică.
Nr. de participanţi la acest curs este de 10 persoane. Examenul va avea loc în data de 28.09.2012 la punctul de lucru al beneficiarului str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, nr 144,Timişoara.
Accesul la curs de calificare nivel 2 a fost GRATUIT, graţie cofinanţării oferite prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 , “Investeşte în oameni!”.
Cursul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, şi este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – CNFPA/ANC (Autoritatea Naţionala pentru Calificări).
În data de 27.09.2012 se va organiza un eveniment  “Beneficiile formării profesionale continue în rândul angajaţilor - POSDRU ”, la care sunt aşteptaţi să ia parte furnizori de formare profesională, angajaţi, mass-media. Principalele teme dezbătute vor fi prezentarea programului POSDRU- axa 2.3., beneficiile formării profesionale continue în cazul angajaţilor, valoarea adăugată adusă prin POSDRU, exemple de bune practici.

Pentru mai multe detalii şi informaţii referitoare la proiectul: “Împreună spre succes prin obţinerea unei calificări relevante nevoilor actuale”:

Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici”
Prof. Univ. Dr.Titus Slavici, Manager proiect, 0757039166
 Nicoleta Sălceanu, Responsabil relaţii publice, 0748 092 687, www.islavici.ro; www.noi-calificari.ro, adresa : str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu nr.144, Timişoara

Asist. Univ. Ec. Lavinia Maria CERNESCU,
Coordonator program proiect

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu